Informácia o ochrane osobných údajov

poskytované prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov ODBERATEĽA

 

Greenlogy je obchodnou značkou spoločnosti TWINLOGY s.r.o., ktorá je v Obchodnom registri SR zapísaná ako TWINLOGY s.r.o., odštepný závod Greenlogy. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje Dotknutých osôb je spoločnosť TWINLOGY s. r. o., odštepný závod Greenlogy  so sídlom: Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 44 187 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl.č. 66506/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

V prípade, ak má dotknutá osoba otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, príp. iné otázky, môžete kontaktovať zodpovednú osobu na podpora@greenlogy.com alebo písomne listom zaslaným na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Článok I. Úvodné ustanovenie

1.1. Prevádzkovateľ, ako dodávateľ, a Klient, ako odberateľ, plánujú uzavrieť, resp. uzavreli zmluvu o službe ZEM (Zelený energetický manažment), vrátane združenej dodávky elektriny pre odberateľov v domácnosti, predmetom ktorej je záväzok dodávateľa opakovane poskytnúť odberateľovi združenú dodávku elektriny s garanciou pôvodu výroby z obnoviteľných zdrojov a zabezpečenie distribúcie elektriny do odberného miesta odberateľa, a záväzok odberateľa uhradiť dodávateľovi riadne a včas dohodnutú platbu za dodávku elektriny a za distribučné služby (ďalej len „Zmluva“).

Článok II. Informácie o spracúvaní osobných údajov

2.1.  Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje klientov (vrátane potenciálnych klientov), týmto v súlade s ustanoveniami čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) oznamuje Dotknutej osobe nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby v informačnom systéme Prevádzkovateľa.

2.2.  Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je:

2.2.1.  dodávka elektriny a podpornej energetickej služby Klientovi vrátane zavedenia predzmluvných vzťahov, poskytovanie služieb súvisiacich s plnením Zmluvy, vytvárania interných štatistík, archivácie zmlúv a súvisiacej dokumentácie a vymáhania vzniknutých pohľadávok.

2.2.2.  spracovanie a predkladanie obchodných informácií, marketingových ponúk (vrátane personalizovaných ponúk) v rozsahu súhlasu udeleného Dotknutou osobou a to osobne, listinnou formou (prostredníctvom poštových zásielok, letákov) alebo elektronickou formou, (prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky, prípadne vo forme krátkych textových alebo obrazových správ).

2.3.  Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je:

Na účely podľa bodu 2.2.1.:

2.3.1  zmluvný vzťah s Klientom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pričom poskytnutie osobných údajov na účel uzatvorenia Zmluvy je zmluvnou požiadavkou. Ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, a ak to bude nevyhnutné na uzatvorenie Zmluvy, nebude možné s Klientom uzatvoriť zmluvný vzťah.

2.3.2  súhlas Dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR,

2.3.3  oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účely: (i) vyhotovovania kópií úradných dokladov: kopírovanie, skenovanie alebo iné zaznamenávanie úradných dokladov na listinný alebo elektronický nosič informácií za účelom jednoznačnej identifikácie Klienta a za účelom vymáhania pohľadávok. Rozsah vyhotovovaných kópií úradných dokladov je závislý od uzatváraného zmluvného vzťahu; (ii) vytvárania interných štatistík; (iii) archivácie zmlúv a súvisiacej dokumentácie predovšetkým v lehotách stanovených osobitnými právnymi predpismi a iv) vymáhania vzniknutých pohľadávok

Na účely podľa bodu 2.2.2.:

2.3.4 súhlas Dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
2.4. V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov s Klientom je Prevádzkovateľ podľa GDPR povinný dodržiavať ustanovenia najmä (nie však výlučne) týchto osobitných zákonov: (i) GDPR, (ii) Zákon, (iii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, (iv) zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (v) zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré priamo alebo nepriamo dopĺňajú právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa.

2.5. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovať osobné údaje na účely podľa bodu 2.2.1. predovšetkým bez súhlasu Dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, nakoľko právnym základom ich spracúvania je zmluvný vzťah.

2.6.  Zoznam spracovaných osobných údajov Dotknutých osôb:

2.6.1  Právny základ - zmluvný vzťah s Klientom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, súhlas Dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov (účel podľa bodu 2.2.1.) Prevádzkovateľ spracováva najmä, nie však výlučne, nasledovné osobné údaje Dotknutých osôb: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, a iné kontaktné údaje; Prevádzkovateľ je oprávnený spracovať kopírovaním a skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobných údajov z úradných dokladov Dotknutej osoby obrazovú podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti.

2.6.2  Právny základ - súhlas Dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: V rámci spracovania osobných údajov Dotknutej osoby na marketingové účely (účel podľa bodu 2.2.2.) Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje Dotknutej osoby: titul meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

2.7.  Príjemcovia, ktorým sú osobné údaje Dotknutej osoby poskytované:

súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútori na základe ich vyžiadania a v súlade s platnou legislatívou SR, kontrolné orgány finančnej správy, advokátske kancelárie za účelom poskytovania právnych služieb, tretie osoby za účelom vymáhania nárokov Prevádzkovateľa voči Klientovi, poštové podniky za účelom doručenia zásielky, subjekty zmluvne spolupracujúce s Prevádzkovateľom najmä za účelom podporných administratívnych a telekomunikačných služieb a za účelom podpory a správy informačného systému používaného Prevádzkovateľom, ďalšie tretie strany vymedzené osobitným zákonom (napr.: kontrolné orgány a orgány dohľadu, t.j. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenská obchodná inšpekcia a podobne).

2.8.  Zverejňovanie osobných údajov Dotknutej osoby a ich cezhraničný tok do tretích krajín

Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané v obchodných a marketingových systémoch prevádzkovateľa, ktoré dodávajú a prevádzkujú nasledovní poskytovatelia služieb:

HubSpot Ireland Ltd, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Co. Dublin, Ireland (Tax ID: IE9849471F)

Google Ireland Limited , Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, (Tax ID: IE 6388047V)

AIRCAL, 11 rue Saint Georges, 75009 Paris, France, (VAT Number: FR85807437595)

Digital factory s.r.o. Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika, (IČ: 06988377)

2.9.  Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje Klienta budú uchovávané po dobu trvania zmluvných vzťahov zo Zmluvy a po dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv Prevádzkovateľa zo Zmluvy, resp. na plnenie povinností Prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Po vysporiadaní všetkých záväzkov Klienta voči Prevádzkovateľovi budú osobné údaje Klienta uchovávané v lehote 10 rokov.

2.10. Práva Dotknutej osoby ustanovuje GDPR, podľa ktorého má Dotknutá osoba právo: 

2.10.1  na informácie o spracovaní jej osobných údajov;

2.10.2  získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracovávajú a uchovávajú;

2.10.3  požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;

2.10.4  požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracovanie nezákonné;

2.10.5  namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;

2.10.6  požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;

2.10.7  dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;

2.10.8  kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila. Osobné údaje dotknutej osoby sú prevádzkovateľom spracovávané na vyššie uvedené účely len počas platnosti udeleného súhlasu.

2.10.9  požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracovaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto prevádzkovateľom spracvávané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu prevádzkovateľa;

2.10.10  podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracovanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;

2.10.11  podať žiadosť alebo sťažnosť Prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracovaním jej osobných údajov, ktoré zabezpečuje poverená zodpovedná osoba.

2.11. Ak Dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. oba uchovávania osobných údajov.